Loading...

Bài 11: Cặp mô hình Harami và Engulfing

14/12/18

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Bài 11: CẶP MÔ HÌNH HARAMI VÀ ENGULFING

I. Mô hình Harami

1. Mô hình Bullish Harami

Bullish Harami là một mô hình 2 nến đặc trưng với một thân nến trắng (hoặc xanh) nhỏ nằm gọn trong lòng sau một thân nến đen (hoặc đỏ) tương đối dài. “Harami” là từ tiếng Nhật cổ có nghĩa là “mang bầu”. Nến đen dài là “mẹ” và nến trắng nhỏ là “thai nhi”.

 
Thị trường đặc trưng với xu hướng giảm giá. Xuất hiện nến giảm giá có thân dài vào ngày thứ nhất. Sau đó xuất hiện dạng nến tăng giá vào ngày thứ 2 có thân nến nhỏ hoàn toàn bị bao trùm bởi thân nến ngày thứ nhất. Các bóng nến của nến tăng giá không nhất thiết phải bị bao trùm trong thân nến giảm giá, song nếu được như thế thì càng tốt.

Mô hình Bullish Harami là một dấu hiệu về sự chênh lệnh sức khỏe của thị trường. Thị trường theo xu hướng giảm giá tiếp tục được khẳng định bằng dạng nến giảm giá dài; sức bán mạnh phản ánh qua một thân nến đen dài nhưng rồi xuất hiện một thân nến nhỏ tăng giá cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng. Điều này thể hiện lực bán của người đầu cơ giá xuống đã suy yếu và báo hiệu khả năng đảo chiều.

Nhân tố quyết định của mô hình này chính là dạng nến thứ 2 có thân nến nhỏ bị bao trùm bởi thân nến trước. Mô hình Bullish Harami không nhất thiết là ám chỉ sự đảo chiều thị trường mà đúng hơn là dự đoán rằng thị trường không thể tiếp tục xu hướng trước đó. Tuy nhiên đôi khi mô hình này có thể cảnh báo một sự thay đổi quan trọng về xu hướng, đặc biệt tại những đáy của thị trường.

Sự xác nhận đảo xu hướng vào ngày thứ 3 yêu cầu đảm bảo rằng xu hướng đã đảo ngược với một dạng nến tăng giá, một khoảng trống lớn đi lên (gap up) hoặc mức giá đóng cửa cao hơn vào ngày thứ 3.

2. Mô hình Bearish Harami

Bearish Harami là một mô hình 2 nến bao gồm một thân nến đen (hoặc đỏ) nhỏ nằm gọn trong lòng sau một thân nến trắng (hoặc xanh) tương đối dài. “Harami” là từ tiếng Nhật có nghĩa là “mang bầu”. Nến trắng dài là mẹ và nến đen nhỏ là “thai nhi”.

Thị trường đặc trưng với xu hướng tăng giá. Xuất hiện nến tăng giá dài vào ngày thứ nhất. Sau đó xuất hiện dạng nến giảm giá vào ngày thứ 2 có thân nến nhỏ hoàn toàn bị bao trùm bởi thân nến ngày thứ nhất. Các bóng nến của nến giảm giá không nhất thiết phải bị bao trùm trong thân nến tăng giá, song nếu được như thế thì càng tốt.

Mô hình Bearish Harami là một dấu hiệu về sự chênh lệnh sức khỏe của thị trường. Thị trường theo xu hướng tăng giá tiếp tục được khẳng định bằng dạng nến tăng giá dài đầy sức sống nhưng rồi xuất hiện một thân nến nhỏ giảm giá cho thấy tình hình không chắc chắn. Điều này thể hiện lực đẩy giá lên của người đầu cơ giá lên đã suy yếu và báo hiệu khả năng đảo chiều.

Mô hình Bearish Harami không nhất thiết là ám chỉ sự đảo chiều thị trường mà đúng hơn là dự đoán rằng thị trường không thể tiếp tục xu hướng trước đó. Tuy nhiên đôi khi mô hình này có thể cảnh báo một sự thay đổi quan trọng về xu hướng, đặc biệt tại những đỉnh của thị trường.

Sự xác nhận đảo xu hướng vào ngày thứ 3 yêu cầu đảm bảo rằng xu hướng đã đảo ngược với một dạng nến giảm giá, một khoảng trống lớn đi xuống (gap down) hoặc mức giá đóng cửa thấp hơn vào ngày thứ 3.

II. MÔ HÌNH ENGULFING

1. Mô hình Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing (mô hình bao trùm tăng giá) bao gồm một dạng nến tăng giá mạnh bao trùm một dạng nến giảm giá có thân nhỏ trong một xu hướng giảm giá (có thể không cần bao trùm cả các bóng của dạng nến nhỏ này). Đây là một dạng mẫu báo hiệu sự đảo chiều tại đáy thị trường.

 

Thị trường đặc trưng theo xu hướng giảm giá, xuất hiện một dạng nến giảm giá có thân nến nhỏ vào ngày thứ nhất, ngày thứ 2 xuất hiện một dạng nến tăng giá bao trùm cả thân nến của ngày thứ nhất.

Trong khi thị trường theo xu hướng giảm giá thì thấy rằng sức bán giảm dần phản ánh qua thân nến giảm giá ngắn, rồi theo sau đó là sức mua mạnh dẫn đến giá đóng cửa nằm bằng hoặc trên mức giá mở cửa ngày hôm trước. Điều đó có nghĩa là xu hướng giảm giá mất đi xung lượng và người đầu cơ giá lên bắt đầu kiểm soát thị trường.

Kích cỡ tương đối của các các thân nến khá quan trọng. Nếu ngày thứ nhất có thân nến rất nhỏ (thậm chí có thể là dạng Doji hoặc gần như Doji) và ngày thứ 2 có thân nến rất dài cho thấy sức bán đang giảm dần và sự chênh lệch giữa thân nến tăng giá và thân nến giảm giá ám chỉ sức mạnh của người đầu cơ giá lên đang dần nổi trội.

Mô hình Bullish Engulfing xuất hiện tại đáy một xu hướng giảm giá có thể báo hiệu sự đảo chiều theo xu hướng tăng giá. Sự đảo chiều có tính khả thi hơn nếu có khối lượng giao dịch lớn vào ngày thứ 2 hoặc dạng nến tăng giá mạnh bao trùm hơn một thân nến trước nó.

Sự xác nhận vào ngày thứ 3 yêu cầu đảm bảo xu hướng giảm giá bị đảo chiều dưới hình thức một dạng nến tăng giá với giá đóng cửa cao hơn hoặc một khoảng trống đi lên.

Chú ý: Mô hình Bullish Engulfing là dạng ngược với mô hình Bearish Engulfing.

2. Mô hình Bearish Engulfing

Mô hình Bearish Engulfing (mô hình bao trùm giảm giá) bao gồm một dạng nến giảm giá mạnh bao trùm một dạng nến tăng giá có thân nhỏ trong một xu hướng tăng giá (có thể không cần bao trùm cả các bóng của dạng nến nhỏ này). Đây là một dạng mẫu báo hiệu sự đảo chiều tại đỉnh thị trường.

 
Thị trường đặc trưng theo xu hướng giảm giá, xuất hiện một dạng nến tăng giá dài vào ngày thứ nhất, ngày thứ 2 xuất hiện một dạng nến giảm giá bao trùm cả thân nến của ngày thứ nhất.

Thị trường trong trạng thái tăng giá thì thấy rằng sức mua giảm dần phản ánh qua thân nến tăng giá ngắn, rồi theo sau đó là một đợt bán khống (sell-off) mạnh dẫn đến giá đóng cửa nằm bằng hoặc dưới mức giá mở cửa ngày hôm trước. Rõ ràng xu hướng tăng giá mất đi xung lượng và người đầu cơ giá xuống có thể đang giành được sức mạnh kiểm soát.

Mô hình Bearish Engulfing xuất hiện tại đỉnh một xu hướng tăng giá có thể báo hiệu sự đảo chiều theo xu hướng giảm giá. Sự đảo chiều có tính khả thi hơn nếu có khối lượng giao dịch lớn vào ngày thứ 2 hoặc dạng nến giảm giá mạnh bao trùm hơn một thân nến trước nó.

Sự xác nhận vào ngày thứ 3 yêu cầu đảm bảo xu hướng tăng giá bị đảo chiều dưới hình thức một dạng nến giảm giá với giá đóng cửa thấp hơn hoặc một khoảng trống đi xuống.

HNH