Loading...

Các mức chặn kỹ thuật cà phê theo phương pháp Pivot ngày 03/10/2019

03/10/19

* Kết quả thị trường ngày 02/10/2019:

– LD T11: Biên độ 1315 – 1301: Chịu sức ép từ khung Pivot (1313 – 1315) rồi giảm về gần mức chặn dưới số #2 (1299) sau đó phục hồi đóng cửa gần mức chặn dưới số #1 (1305).

LD T1: Biên độ 1334 – 1319: Chịu sức ép từ khung Pivot (1332 – 1334) rồi giảm về gần mức chặn dưới số #2 (1318) rồi phục hồi đóng cửa gần mức chặn dưới số #1 (1324).

NY T12: Biên độ 100.15  – 101.70: Chịu sức ép dưới mức chặn trên số #1 (102.08) nhưng nhận hỗ trợ gần mức chặn dưới số #1 (100.00) rồi phục hồi đóng cửa sát dưới khung Pivot (100.87 – 101.19).

NY T3: Biên độ 103.70 – 105.20: Chịu sức ép dưới mức chặn trên số #1 (105.60) nhưng nhận hỗ trợ sát dưới mức chặn dưới số #1 (103.80) rồi phục hồi đóng cửa sát dưới khung Pivot (104.42 – 104.78).

* Các mức chặn kỹ thuật theo phương pháp Pivot ngày 03/10/2019

  LD T11 LD T1 NY T12 NY T3
Giá Last Close 1304 1322 100.60 104.20
Giá Prev21D Close 1310 1332 96.60 100.05
Chặn trên 3 1326 1346 103.03 106.53
Chặn trên 2 1321 1340 102.37 105.87
Chặn trên 1 1312 1331 101.48 105.03
Khung Pivot 1306 – 1312 1325 – 1331 100.69 – 100.87 104.28 – 104.42
Chặn dưới 1 1298 1316 100.00 103.53
Chặn dưới 2 1293 1310 99.27 102.87
Chặn dưới 3 1284 1301 98.38 102.03
Biên độ dự kiến 1298 – 1312 1316 – 1331 100.00 – 101.48 103.53 – 105.03
5 Day MA 1314 1333 100.97 104.53
20 Day MA 1313 1336 100.39 103.90
50 Day MA 1329 1353 99.62 103.19
100 Day MA 1388 1411 102.90 106.46
200 Day MA 1465 1486 105.45 109.10
Chú thích – Thị trường có xu thế tăng giá trong ngày nếu gần cuối phiên duy trì vững trên Khung Pivot.

– Thị trường có xu thế giảm giá trong ngày nếu gần cuối phiên duy trì dưới hoặc trong Khung Pivot

– Thị trường London yếu do giá đóng cửa hiện tại nằm dưới giá đóng cửa 21 phiên trước

– Thị trường New York mạnh do giá đóng cửa hiện tại nằm trên giá đóng cửa 21 phiên trước.

(Thông tin mang tính tham khảo)

Huỳnh Nhật Hà